Visitatie

In 2023 heeft onafhankelijke visitatiecommissie Cognitum een visitatie bij Maasvallei uitgevoerd over de periode 2019-2022. Deze visitatie wordt voorgeschreven in de Woningwet en vindt elke vier jaar plaats. Maasvallei vindt het belangrijk om zich te verantwoorden over haar functioneren en de bereikte resultaten. Bij de visitatie worden de maatschappelijke prestaties van Maasvallei in die periode beoordeeld en afgezet tegen de ambities, opgaven en financiën. Ook wordt een oordeel gevraagd aan de stakeholders.
We zijn trots op de uitkomsten van de visitatie. Het rapport geeft een herkenbaar beeld van onze inzet tussen 2019 en 2022 en helpt ons de ingezette koers aan te scherpen en voort te zetten.

De visitatie van Maasvallei in één oogopslag
Maatschappelijke waarde van Maasvallei is goed
Maasvallei speelt een actieve rol in het aanpakken van de opgaven in haar werkgebied. Betaalbaarheid, duurzaamheid en woningkwaliteit zijn op orde evenals de prestaties op de drie thema’s beschikbaarheid van wonen en zorg en van studentenhuisvesting en leefbaarheid. De samenwerking tussen Maasvallei en Envida waarmee opgaven op wonen en zorg worden aangepakt, is goed en mooi. Het project aan de Burgemeester Bauduinstraat laat zien hoe Maasvallei de mens centraal stelt en niet enkel bezig is met de stenen. De locatie van het project zorgt ook nog eens letterlijk voor een verbinding van de wijk met de stad. Bij de huisvesting van studenten doet Maasvallei de goede dingen. Wel komt de vraag of de ambitie om dé studentenhuisvester van Maastricht te worden wel reëel is. Het streven om kwalitatief de beste studentenhuisvester te zijn, lijkt een beter passende ambitie. Er wordt actief gezocht naar samenwerking om aan opgaven te kunnen voldoen. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Maasvallei als goed.

Maatschappelijke verankering naar behoren
Maasvallei is goed verankerd is in haar werkgebied en prima op de hoogte van wat er speelt bij haar bewoners en betrekt deze actief bij haar plannen. Ook partners worden betrokken bij het beleid van Maasvallei, al zou dit soms nog actiever mogen. De samenwerking met Maasvallei wordt door alle belanghebbenden als positief ervaren. Een corporatie voor de mensen die lef durft te tonen als het aankomt op het oplossen van vraagstukken. Een stabiele samenwerkingspartner, die op de hoogte is van haar (on)mogelijkheden. Over het geheel beoordeelt de commissie dit veld met een naar behoren.

Besturing
De strategische koers van Maasvallei lijkt ‘een zoektocht’. De nieuwe bestuurder kiest voor meer focus en realisme. Vanaf eind 2022 focust zij op herstel van veiligheid, onderlinge verbinding en groei van vertrouwen en combineert haar mens-focus nadrukkelijk met een scherpe innovatieve visie en ambitie. De keus voor zelfsturing binnen de platte organisatie blijkt stevig en goed verankerd. Er is aandacht nodig voor interne consistentie en robuustheid in visie en ambitie, vaststelling van een evenwichtige balans tussen opgave en vermogen en tempo en tijdigheid van actie en resultaten. ‘Strategisch partnerschap’ mag in de ogen van de commissie toenemen. De besturing van Maasvallei is naar behoren. De besturing verloopt goed en is in de visitatieperiode op meerdere punten versterkt.

Maatschappelijke capaciteit
De maatschappelijke capaciteit van Maasvallei is naar behoren. De financiële capaciteit is voor de bestaande basisopgave toereikend, echter voor het brede scala aan nieuwe opgaven niet. De organisatorische capaciteit is zeker toereikend en intern is die groeiend. Extern kan de organisatorische capaciteit in het algemeen en de effectieve aanpak van opgaven in het bijzonder, nog verdere groei gebruiken.

Lees ook het hele rapport en de bestuurlijke reactie van de directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen.