Visitatie

In 2015 heeft Raeflex een visitatie bij Maasvallei uitgevoerd over de periode 2011-2014. Deze visitatie wordt voorgeschreven in de Woningwet en vindt elke 4 jaar plaats. Maasvallei vindt het belangrijk om zich te verantwoorden over haar functioneren en de bereikte resultaten. Bij de visitatie worden de maatschappelijke prestaties van Maasvallei in die periode beoordeeld en afgezet tegen de ambities, opgaven en financiën. Ook wordt een oordeel gevraagd aan de stakeholders.

Maasvallei heeft bij de visitatie 2011-2014 een over-all score behaald van 7,2. Daarmee heeft Maasvallei de score van 4 jaar geleden, ondanks een veranderde zwaardere meetmethodiek, weten te behouden. Een resultaat waar we trots op zijn.

De visitatiecommissie geeft in haar rapportage aan dat Maasvallei:
 • een enthousiaste, maatschappelijk betrokken, toegankelijke corporatie is met sterke externe legitimatie;
 • in lastige financiële tijd toch veel projecten heeft gerealiseerd en geïnvesteerd heeft in duurzaamheid van de woningvoorraad;
 • sterk gericht is op huurdersparticipatie;
 • een corporatie is die zich weet te verbeteren op financieel en organisatorisch terrein;
 • over een sterk sturings- en monitoringssysteem beschikt.
De visitatiecommissie heeft niet alleen teruggeblikt maar ook kort vooruitgekeken en hierbij handvatten en kansen voor verbetering aangegeven. De belangrijkste zijn:
 • focus op investeringen met het hoogste maatschappelijk rendement;
 • waak voor “overstretch” van de organisatie;
 • strategische samenwerking met zorgpartijen over de toekomst van wonen en zorg;
 • zet het beleid voort om met minder kosten het kwaliteitsniveau vast te houden of meer te kunnen bieden;
 • verbreed de aandacht voor participatie;
 • besteed aandacht aan vaste aanspreekpunten in de organisatie voor externe belanghebbenden;
 • communiceer duidelijk over complexe vraagstukken;
 • handhaaf de goede monitoring en blijf verbeteren en actualiseren;
 • wees scherp op nieuwe ontwikkelingen in de governance.
In 2016 zijn wij met vertrouwen en enthousiasme gestart met de aanpak van deze verbeterpunten. Klik hier voor het visitatierapport 2011-2014 of voor de  reactie van het bestuur en de Raad van Commissarissen.