Visitatie

In 2019 heeft onafhankelijke visitatiecommissie Cognitum een visitatie bij Maasvallei uitgevoerd over de periode 2015-2018. Deze visitatie wordt voorgeschreven in de Woningwet en vindt elke 4 jaar plaats. Maasvallei vindt het belangrijk om zich te verantwoorden over haar functioneren en de bereikte resultaten. Bij de visitatie worden de maatschappelijke prestaties van Maasvallei in die periode beoordeeld en afgezet tegen de ambities, opgaven en financiën. Ook wordt een oordeel gevraagd aan de stakeholders.

Maasvallei heeft bij de visitatie 2015-2018 op bijna alle onderdelen een 7 of hoger gescoord. De directe belanghebbenden beoordelen Maasvallei zelfs met een 7,6. Daarmee heeft Maasvallei de score van 4 jaar geleden, ondanks alle uitdagingen, weten te behouden. Een resultaat waar we trots op zijn.

De visitatiecommissie geeft in haar rapportage aan dat Maasvallei:
 • een daadkrachtige, enthousiaste en innovatieve corporatie is;
 • financieel gezond is;
 • een platte organisatie is, waarbij sprake is van een grote flexibiliteit en zeer korte lijnen. Hierdoor kan Maasvallei snel handelen;
 • ondanks de grote interne verandering toch goed door ging met haar werk;
 • weet waar en wanneer ze samenwerking moet zoeken, zodat zij ondanks haar ‘schaal’ toch kan blijven innoveren;
 • dicht bij haar huurders staat en dat ook zichtbaar is;
 • over een sterk sturings- en monitoringssysteem beschikt.

De visitatiecommissie heeft niet alleen teruggeblikt maar ook kort vooruitgekeken en hierbij handvatten en kansen voor verbetering aangegeven. De belangrijkste zijn:
 • informatievoorziening kan verder geoptimaliseerd worden;
 • de monitoring en bijstruing van de prestatieafspraken op het thema vastgoedontwikkeling kunnen verbeterd worden;
 • aanscherpen van klantprofielen in regionale woningmarkt om de klanten beter te kunnen gaan bedienen;
 • een concretere uitwerking van strategie naar acties in de praktijk zal bijdragen aan een nog beter resultaat;
 • maasvallei gaat zich maatschappelijk focussen op wonen en zorg, en studentenhuisvesting. Het is van belang de verwachtingen van die belanghebbenden en het draagvlak goed te organiseren en monitoren;
 • verduurzaming van het gehele woningbezit wordt een grote inspanning. Hier snel meer duidelijkheid over geven.

In 2020 zijn wij met vertrouwen en enthousiasme gestart met de aanpak van deze verbeterpunten. Klik hier voor het visitatierapport Maasvallei 2015-2018 of voor de reactie van het bestuur en de Raad van Commissarissen.