Prestatieafspraken 2019

De woningcorporaties Woonpunt, Maasvallei, Servatius en Wonen Limburg, hun huurdersbelangenverenigingen Woonbelang, Woonvallei, Servaassleutel en Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg, wethouder Wonen, Vivianne Heijnen, namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2019. De samenwerkende partijen hebben voor zes thema’s concrete prestaties vastgelegd voor het nieuwe jaar. Deze thema’s zijn: betaalbaarheid, wonen en zorg, woonruimteverdeling, veiligheid/leefbaarheid, duurzaamheid en vastgoed. Maastricht is trots op de samenwerking die de komende jaren wordt voortgezet.

Wonen in Maastricht
De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen in Maastricht maken al een aantal jaren afspraken over de uitvoering van het woonbeleid: de prestatieafspraken. Deze afspraken worden gemaakt om het wonen en leven in Maastricht voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

Betaalbaarheid: verhouding doelgroep en woningen 100%
Maastrichtenaren met een laag inkomen moeten betaalbaar kunnen blijven wonen. Voor de gemeente, corporaties en huurdersbelangenverenigingen is de betaalbaarheid van sociale huurwoningen de belangrijkste prioriteit. Voor het komende jaar blijft de verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen en de huishoudens die, vanwege hun inkomen recht hebben op een sociale huurwoning, 1 op 1 (verhouding 100%). Om starters in de toekomst voldoende woonmogelijkheden te bieden, onderzoeken de corporaties samen met de gemeente de mogelijkheden voor het realiseren van middenhuurwoningen.

Wonen en zorg: verbeteren huisvesting ouderen en ‘bijzondere doelgroepen’
Binnen het thema Wonen en Zorg speelt een snelle en gepaste huisvesting van ouderen en bijzondere doelgroepen (zoals GGZ en maatschappelijke opvang) een belangrijke rol. In 2019 wordt een onderzoek gedaan naar het verbeteren (kwaliteit en snelheid) van de huisvestingsmogelijkheden van ouderen en deze bijzondere doelgroepen.

Woonruimteverdeling: urgente woningzoekenden krijgen voorrang
Urgente woningzoekenden kunnen in Maastricht binnen een jaar een geschikte woning krijgen (afgelopen jaren gemiddeld 8 maanden). Andere urgente doelgroepen (met voorrang) zijn: inwoners met een WMO-indicatie (een verhuisindicatie), statushouders en huurders van corporaties die moeten verhuizen vanwege herstructureringsprojecten (bijvoorbeeld sloop van woningen). In 2019 onderzoeken we of ook mantelzorgers voorrang kunnen verkrijgen. Wel blijft minimaal 45% van de vrijkomende woningen beschikbaar voor niet urgente woningzoekende woningzoekenden via Thuis in Limburg.

Verbeteren veiligheid en leefbaarheid
Ook in 2019 blijven gemeente en corporaties zich inzetten voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. Samen werken we aan de aanpak van woonoverlast, drugsoverlast en ondermijning. Ook worden acties uitgewerkt gericht op het verbeteren van de veiligheidsbeleving in de Maastrichtse wijken.

Duurzaamheid: 2028 gemiddeld label B
De corporaties willen in 2028 hun totale woningvoorraad gemiddeld op energielabel B brengen. De exacte datum waarop dit wordt bereikt verschilt per corporatie. Voor Maasvallei is deze datum 2021, Servatius 2026, Woonpunt 2028 en Wonen Limburg 2020. In 2019 wordt gewerkt aan een visie op verdere verduurzaming van de bebouwde omgeving. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een gemeenteregeling voor de aanschaf van zonnepanelen.

Vastgoed: wijkvisies
In de provinciale en gemeentelijke woningbouwprogrammering is vastgelegd hoeveel woningen in de toekomst nodig zijn in Maastricht, en in welke wijken. De vastgoedplannen (sloop, renovatie, verkoop, nieuwbouw) van de corporaties voor 2019 passen hierin en zijn vertaald in concrete afspraken voor 2019.

Alle prestatieafspraken voor de zes thema’s kunt u hier lezen.