Prestatieafspraken 2018

De gemeente en de woningcorporaties in Maastricht maken al een aantal jaren afspraken
over de uitvoering van het woonbeleid: de prestatieafspraken. Sinds 2016 zijn ook de
huurdersbelangenverenigingen betrokken bij het maken van de prestatieafspraken.
 
De betaalbaarheid van het wonen is de afgelopen jaren onder druk komen te staan.
Daarnaast zorgen de veranderingen in het sociale domein voor nieuwe doelgroepen in
het woonbeleid. De gemeente, corporaties en huurdersbelangenverenigingen hebben in
Wonen en Wijken 2018, na zorgvuldige voorbereiding, acties en processen geformuleerd
als antwoord op de uitdagingen die er zijn op het gebied van wonen in 2018 en verder.

 

Voor 2018 hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt op zes thema’s. De basis voor
deze thema’s lag in de eerder geformuleerde bestuursopdrachten voor het woonbeleid.
1. betaalbaarheid;
2. wonen en zorg;
3. woonruimteverdeling en beschikbaarstelling;
4. veiligheid en leefbaarheid;
5. duurzaamheid;
6. vastgoed.
 
Bij al deze thema’s staat de Maastrichtse inwoner centraal. Iedereen moet zich thuis
kunnen voelen in de buurt, wijk en stad. Dat lukt alleen als gemeente, corporaties en
bewoners daar samen aan werken. En als iedereen binnen de eigen mogelijkheden en
verantwoordelijkheden de juiste dingen doet voor de juiste doelgroep in de juiste wijk.
En als bewoners daarbij ondersteuning nodig hebben, zetten de gemeente en
de corporaties zich daarvoor in.
 
Klik op onderstaande link om hier meer over te lezen.
Prestatieafspraken 2018.pdf