Uitkomsten Maasvallei 2018

Maasvallei behoort bij de beste een derde van de woningstichtingen die hebben deelgenomen aan de Aedes Benchmark. Hiermee behoren wij tot de koplopers in Nederland.

Dit jaar is de Aedes-benchmark voor het vijfde achtereenvolgende jaar uitgevoerd. De benchmark biedt corporaties inzicht in de prestaties en maakt deze onderling vergelijkbaar. Het geeft handvatten om onze prestaties te verbeteren en van elkaar te leren. Ook vergroot de benchmark de transparantie van woningcorporaties over de prestaties. In totaal doen 291 corporaties actief mee. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen.

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten,
Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en van de gehele sector. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt in hoe corporaties hun middelen besteden.

Individuele prestaties Maasvallei
Ten opzichte van het gemiddelde van de prestaties van woningcorporaties in Nederland, mag worden gesteld dat Maasvallei het goed doet. Daar zijn wij dan ook erg trots op! Dit betekent echter niet dat wij niet blijven kijken naar verbetermogelijkheden. Wij werken hier elke dag met z’n allen aan. Hierna is per prestatieveld kort aangegeven hoe Maasvallei heeft gescoord.

1. Huurdersoordeel
Binnen het prestatieveld ‘Huurdersoordeel’ presteert Maasvallei boven gemiddeld. Dit geldt zowel voor het huurdersoordeel ‘Vertrokken Huurders’, als ‘Nieuwe huurders’ en ‘Huurders reparatieverzoeken’.

2. Bedrijfslasten
Op het gebied van ‘Bedrijfslasten’ presteert Maasvallei onder het gemiddelde. De niet te beïnvloeden lasten blijven stijgen door de overheidsheffingen- en belastingen. Verder heeft de grootte van de organisatie invloed op de bedrijfslasten. In verhouding liggen de kosten voor kleine organisaties hoger. We hebben hier echter aandacht voor en blijven alert. Wij maken dan ook werk van kostenefficiëntie, bijvoorbeeld door op bepaalde gebieden samenwerkingen aan te gaan.

3. Duurzaamheid
Maasvallei scoort op het gebied van duurzaamheid boven gemiddeld. De warmtevraag ligt bij ons lager dan gemiddeld. Verder scoort Maasvallei op de Energie-Index (EI) precies gelijk aan het gemiddelde.

4. Beschikbaarheid en Betaalbaarheid
Corporaties hebben de huren het afgelopen jaar slechts beperkt laten stijgen met 0,9 procent, afgerond 4 euro. De stijging van de huurprijs bij Maasvallei ligt hoger dan het gemiddelde. Na de verhoging liggen de huurprijzen echter nagenoeg gelijk aan de gemiddelde huurprijs in Nederland.

5. Onderhoud en Verbetering
De instandhoudingskosten (kosten voor planmatig onderhoud en woningverbetering, reparaties en onderhoud bij verhuizing) liggen bij Maasvallei een stuk lager dan gemiddeld. € 1.176,- bij Maasvallei ten opzichte van € 2.081,- gemiddeld. De lage onderhoudskosten bij Maasvallei zijn een gevolg van het feit dat wij gemiddeld gezien veel recente nieuwbouw hebben. Verder hebben wij een beleid ten aanzien van mutaties waarbij we onderhoud plegen na vertrek van een huurder.

Meer inhoudelijke informatie over de Aedes-Benchmark en over de gemiddelde score van de gehele sector is hier terug te vinden.