Terug naar meest gestelde vragen

Mag de huurder onderverhuren?

Het is onder bepaalde, maar tegelijkertijd strikte voorwaarden, mogelijk om een studentenkamer (dus geen gezinswoningen of appartementen) voor een bepaalde tijd in onderhuur te geven.
De huurder en de onderhuurder moeten dit in eerste instantie zelf overeen komen.
Daarna kan een verzoek bij Maasvallei worden ingediend, waarbij van beiden enkele bewijsstukken moeten worden aangeleverd:
•             Van de huurder:
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
- Een bewijsstuk waaruit blijkt dat inderdaad de kamer voor langere tijd moet worden verlaten, ten behoeve van de studie (bijvoorbeeld voor stage).
•             Van de onderhuurder:
- Huidig adres, telefoonnummer en mailadres;
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
- Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de onderhuurder student is.

Als het verzoek met de stukken is ingediend, wordt door Maasvallei een overeenkomst opgemaakt die door drie partijen wordt ondertekend en waarin de volgende voorwaarden nog worden vastgelegd:
  1. De bestaande huurovereenkomst met de huurder blijft ook tijdens de onderhuurperiode van kracht;
  2. De huurder dient de woning aan het einde van deze periode weer zelf te betrekken;
  3. De gebruiker (onderhuurder) moet deze woning uiterlijk de laatste dag van de genoemde periode daadwerkelijk verlaten;
  4. De gebruiker moet kennis hebben van de tussen huurder en onze woningstichting geldende huurovereenkomst;
  5. huurder en gebruiker verklaren te zijn overeen gekomen dat laatstgenoemde tijdens de periode waarin hij de woning met onze toestemming gebruikt, alle verplichtingen zal nakomen waartoe huurder jegens onze woningstichting is gehouden;
  6. De huurder kan de genoemde woning maximaal voor een aaneengesloten periode van één jaar in gebruik geven;
  7. Huurder en gebruiker komen daarvoor een prijs overeen die ten hoogste gelijk is aan de huurprijs die huurder aan onze woningstichting is verschuldigd, inclusief servicekosten;
  8. Aan onze toestemming kunnen verder geen rechten worden ontleend;
  9. Onze toestemming en de daaraan verbonden voorwaarden zijn pas van kracht nadat wij een door huurder en gebruiker getekend exemplaar van de overeenkomst in ons bezit hebben.

Andere artikels voor de categorie Onderverhuur studentenwoning