Wat houdt de warmtewet in?

In 2014 is de warmtewet ingesteld en heeft Maasvallei maatregelen getroffen om hieraan uitvoering te kunnen geven. De warmtewet is van toepassing op woningen die door middel van een collectieve installatie worden voorzien van warmte en/of warm water. Het doel van deze nieuwe wetgeving is het beschermen van bewoners tegen te hoge kosten en ondeugdelijke warmtelevering en dienstverlening. Bewoners hebben geen invloed op de inkoopprijs van het gas en de technische staat (en daarmee samenhangend het rendement) van de installatie.

In de warmtewet is een grens gesteld aan wat leveranciers van warmte (in dit geval Maasvallei) aan bewoners mogen doorberekenen. Jaarlijks wordt een maximumprijs vastgesteld door Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voorheen werd de hoeveelheid gas die nodig was om de installatie warmte te laten leveren bij u in rekening gebracht.

Nu mag slechts nog de werkelijk gebruikte warmte worden afgerekend. Hiervoor zijn in 2014 door Maasvallei op de betreffende installaties GJ-meters aangebracht. Met ingang van 2015 wordt volgens de nieuwe warmtewet gemeten. Hierbij hanteert Maasvallei in haar eerste berekeningen de tarieven die de overheid toestaat in enig jaar maar zal achteraf op basis van werkelijke kosten de prijs naar beneden bijstellen. Hierdoor betaalt u nooit te veel.

Kijk voor meer informatie over de warmtewet op de website van ACM: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/loket/afnemers-van-energie/warmte/de-warmtewet/

Heeft u vragen over de warmtewet? Neem dan contact met ons op via T 043 368 37 37 of info@maasvallei.nl.

Maximumprijs
Door de overheid wordt jaarlijks een maximumtarief vastgesteld. Het maximumtarief bestaat uit:
 • Vastrecht; vaste kosten per woning (vergelijkbaar met uw vastrecht voor bijvoorbeeld de netbeheerder bij een individuele gasaansluiting)
 • Variabel; tarief per verbruikte Gigajoule (GJ)
 • Meettarief; kosten voor beheer en toegang tot meetgegevens om uw verbruik te kunnen bepalen
 • Indien van toepassing: redelijke kosten voor een afleverset
Voor 2019 heeft ACM drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW)
 1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag. Deze maximumprijs is gestegen met 3% van 334,88 euro in 2018 naar 344,93 euro in 2019. Het maximale tarief per verbruikte Gigajoule stijgt met 18% van 24,05 euro in 2018 naar 28,47 euro in 2019.
 2. Het meettarief. Dit tarief is voor 2019 vastgesteld op 25,89 euro.

Vraag en antwoord

Wat is de warmtewet?
De warmtewet is per 1 januari 2014 ingevoerd voor consumenten die gebruik maken van een collectieve verwarming (stadverwarming, blokverwarming of warmte-koude installaties). De nieuwe wet moet consumenten beschermen tegen te hoge tarieven voor collectieve verwarming en ondermaatse levering van warmte. Als klant van stadsverwarming of blokverwarming kunt u namelijk niet overstappen naar een andere leverancier. En is er maar één partij die de warmte opwekt en aan u levert. Corporaties worden volgens de warmtewet gezien als warmteleverancier en zijn als zodanig aangemeld bij de ACM.

Wat betekent dit voor u als huurder?
 1. In de wet zijn landelijke maximumtarieven voor warmte vastgesteld. Maasvallei mag niet méér rekenen dan die tarieven. 
 2.  Maasvallei gaat met u een leveringsovereenkomst aan. 
 3.  In de leveringsovereenkomst zijn onder andere opgenomen:
  • Voorwaarden ten aanzien van het recht op compensatie bij een storing;
  • wanneer Maasvallei u mag afsluiten;
  • de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening;
  • uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik. 
 4. Ontstaat een meningsverschil met Maasvallei over de warmtelevering en komen we er samen niet uit? Dan kunt u naar de Huurcommissie, postbus 16495, 2500 BL Den Haag, T 0800 - 488 72 43, www.huurcommissie.nl.
Ga ik door de invoering van de warmtewet meer of minder betalen?
Welke financiële gevolgen deze wijzigingen hebben voor u als huurder is op dit moment nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van een aantal factoren: de warmtetarieven, maar ook de buitentemperaturen en het stookgedrag van de huurder. In elk geval gaat u nooit meer betalen dan het wettelijk vastgestelde tarief. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt hier toezicht op. Ook wordt niet meer het door de installatie gebruikte aantal m3 gas aan u doorberekend, maar de daadwerkelijk verbruikte hoeveelheid warmte, uitgedrukt in GigaJoules (GJ). Het rendementverlies van de installatie komt daarmee niet meer voor uw rekening, maar voor rekening van Maasvallei. In het warmtetarief worden de kosten die worden gemaakt voor het leveren van warmte opgenomen, waaronder technische aanpassingen aan de installatie en meetkosten. Maasvallei zal nooit meer doorrekenen dan het wettelijk vastgestelde warmtetarief. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt hier toezicht op.

Welke gevolgen heeft de warmtewet voor mijn jaarafrekening?

De gevolgen van de warmtewet voor de jaarafrekening over 2018 zijn pas zichtbaar in juli 2019. Op deze afrekening staan de kosten die Maasvallei u in rekening brengt en tevens de kosten die Maasvallei u maximaal in rekening mag brengen op basis van het wettelijk vastgestelde tarief. De kosten van Maasvallei mogen nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximum tarief.

Waarop is de maximumprijs gebaseerd?
De prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De maximumprijs is gebaseerd op wat een consument met een eigen (individuele) cv-ketel gemiddeld per jaar betaalt. Men noemt dit het "Niet meer dan anders-principe".

Wijzigt de hoogte van mijn huur?
Nee. De hoogte van de huur wijzigt niet. Wel veranderen de servicekosten, maar dit is pas zichtbaar op de jaarlijkse afrekening servicekosten over 2018 die u in juli 2019 ontvangt.

Wat betekent Gigajoule- (GJ)?
GJ is de eenheid waarmee de geleverde warmte kan worden gemeten en afgerekend.

Krijg ik een eigen GJ-meter in mijn woning?
Nee, de GJ-meter(s) worden in het ketelhuis gemonteerd. De gemeten warmte wordt verdeeld op de huidige wijze. Ofwel op basis van m2, ofwel door de warmtekostenverdeelmeters op de radiatoren. Bestaande woningen voorzien van een eigen GJ-meter is vaak technisch niet mogelijk of enorm kostbaar en daarom niet vereist volgens de warmtewet.

Hoe vaak verandert het GJ-tarief?
Het wettelijke Maximumtarief wordt jaarlijks in december vastgesteld en door Maasvallei gepubliceerd op www.maasvallei.nl.

Wat houdt de compensatieregeling in?

Maasvallei moet als warmteleverancier zorgen voor betrouwbare levering. Als dat niet gebeurt en er treedt een ernstige storing op waarbij de warmtelevering volledig wordt onderbroken voor langer dan 4 uur aaneengesloten, dan moet Maasvallei de getroffen adressen een compensatievergoeding uitbetalen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een compensatie?

Bij een ernstige storing van meer dan vier, maar minder dan acht uur, is de compensatie 35 euro per aansluiting. Daarna bedraagt de compensatie 20 euro per bijkomende periode van vier uur. Bij een storing van 24 uur is de compensatie dus 115 euro. Bij een buitentemperatuur hoger dan 15 ˚C en in de periode van 1 april tot 1 oktober wordt geen compensatie vergoed.

Waarom kan ik geen compensatie claimen bij een buitentemperatuur hoger dan 15 ˚C en in de periode tussen 1 april en 1 oktober?

Bij deze temperatuur en in deze periode is de urgentie van storingen veel minder groot dan in de herfst en winter, wanneer er grote behoefte is aan verwarming.