Maasvallei voert een gematigde huurverhoging door

Gemiddeld stijgen de huren dit jaar met 1,9 %.

Maasvallei verhuurt voornamelijk sociale huurwoningen aan mensen in kwetsbare posities of met een bescheiden inkomen. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn de laatste jaren steeds weer landelijk onderwerp van gesprek. Maasvallei kiest dit jaar voor een gematigde huurverhoging van gemiddeld 1,9 %.

Lees onderstaand meer over de huurverhoging per juli 2018. Vóór 1 mei krijgen bewoners van Maasvallei het persoonlijke voorstel tot huurverhoging in de bus. Anders dan voorgaande jaren ontvangen de studenten de aanzegging per mail.

Jaarlijkse huurverhoging
Jaarlijks is het wettelijk toegestaan de huren één keer te verhogen. Dat vindt doorgaans plaats in juli. Naast dat de overheid regels vaststelt over de verhoging, is het voor een corporatie steeds weer de afweging tussen enerzijds de huren zo laag mogelijk willen houden en anderzijds ervoor zorgen dat de woningen goed onderhouden blijven. Dit met als doel ons bezit ook in de toekomst courant en gewild te houden. Een lastige opgave.

Wettelijke kaders huursombenadering
Een nieuw wettelijk kader is dat de optelsom van alle huurverhogingen van een corporatie niet meer mogen stijgen dan een bepaald vastgesteld percentage. Dat percentage wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en is afhankelijk van de inflatie in het voorgaande jaar. De maximale huursomstijging in 2018 is vastgesteld op inflatie (1,4%) + 1% = 2,4%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Verder is het corporaties toegestaan om mensen die eigenlijk te veel verdienen voor een sociale huurwoning een extra verhoging te geven. Dit is de inkomensafhankelijke huurverhoging. Het doel van de overheid met deze maatregel is om de mensen die het kunnen betalen te bewegen naar een woning buiten de sociale huursector te verhuizen, om de woningen in het sociale segment te behouden voor die mensen die hierop aangewezen en hiervan afhankelijk zijn. Maasvallei voert in 2018 conform overheidsbeleid een inkomensafhankelijke huurverhoging door in Maastricht van inflatie (1,4%) + 4% = 5,4%.

Situatie afhankelijk
Bovenstaande verraadt al dat Maasvallei niet voor iedereen een gelijk percentage doorvoert. De een krijgt een hogere verhoging dan de ander. Hoeveel de huurverhoging in uw situatie stijgt, is afhankelijk van een aantal factoren:
  • Het gehuurde object. Het percentage voor een garage, sociale huurwoning, woning in de vrije sector of een studentenwoning verschilt namelijk van elkaar;
  • De hoogte van het inkomen. Iemand die meer verdient, krijgt meer verhoging;
  • Hoe lang iemand in de woning woont. Maasvallei wil onderlinge huurverschillen tussen huurders die in gelijksoortige woningen wonen nivelleren. Nu kan het zo zijn dat een nieuwe huurder bijvoorbeeld 500 euro betaalt voor dezelfde woning als waar een huurder die hier al 25 jaar woont 400 euro betaalt. Dit verschil is moeilijk uit te leggen. Het verschil is ontstaan door wetgeving en beleidsuitwerkingen in het verleden. Op deze manier trekken we die verschillen langzaam recht. Het zou dus zo kunnen zijn dat de nieuwe huurder in bovenstaand voorbeeld geen verhoging krijgt en de andere huurder wel;
  • De maximaal redelijke huur. Wettelijk gezien mag Maasvallei een maximaal bedrag vragen voor een woning. Maasvallei kiest ervoor gemiddeld 85% van dit maximale bedrag aan te houden als huurprijs. Is de huurprijs al gelijk aan dit bedrag, dan volgt er geen verhoging;
  • Huurtoeslaggrens. Maasvallei zal de huur voor huurtoeslaggerechtigden nooit verder laten stijgen dan de grenzen die hiervoor gesteld zijn. Op deze manier behoudt de huurder te allen tijde het recht op huurtoeslag. Dit met uitzondering van de mensen die een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.
Bezwaren
Hoewel Maasvallei met de grootste zorgvuldigheid te werk gaat in het vaststellen van de huurverhoging, kan het uiteraard voorkomen dat de situatie van een huurder ten tijde van het opvragen van de gegevens is gewijzigd. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, dan kan bezwaar aangetekend worden tegen de huurverhoging. Dit kan bij Maasvallei met behulp van dit formulier. Maasvallei zal aan de hand van de wettelijk geldende regels toetsen of het bezwaar terecht is. Let wel, er kan alleen bezwaar worden gemaakt als de huurverhoging een inkomensafhankelijke huurverhoging betreft, de woning een sociale huurwoning is en het geen bezwaar over onderhoudsgebreken betreft.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/