Gerdo van Grootheest Maastrichts wethouder 'wonen'

De doelstellingen die de Gemeente Maastricht samen met woningcorporaties heeft bepaald hebben betrekking op vijf speerpunten.
  1. Wonen en zorg
  2. Doe- democratie en eigen kracht
  3. Betaalbaarheid en duurzaamheid
  4. Woonruimteverdeling
  5. Woonmilieus
“Eind 2015 moeten er voor deze onderwerpen concrete voorstellen komen. Overigens kunnen de onderdelen niet los van elkaar worden gezien. Mensen wonen langer thuis, gaan niet naar een verzorgingshuis. Doordat mensen langer thuiswonen, komen woningen minder snel beschikbaar. Hoe organiseren we dat? We hebben meer statushouders. Die moeten ook gehuisvest worden. Dat betekent dat we het woningtoewijzingsbeleid onder de loep moeten nemen. Als het over woonmilieu gaat, hebben we het over een passende woning voor iedereen. Daarvoor hebben we diversiteit in het aanbod nodig. Voorheen lagen die opgaven bij de gemeente. Nu is het een gezamenlijke ambitie: co-creatie. Daarmee is het ook een gezamenlijke verantwoor-delijkheid, hetgeen weer leidt tot een groter commitment en meer draagvlak bij gemeente en corporaties.”