Bestuur en toezicht

Woningcorporaties zijn er om te voorzien in betaalbare en goede huisvesting voor mensen in kwetsbare posities of met een bescheiden inkomen. Maasvallei houdt zich hierbij aan de regels die de overheid aan ons stelt. We verbinden ons aan de Aedescode, onderschrijven de governancecode en werken continu aan ons gedrag en de cultuur van de organisatie.

Directeur-bestuurder 
De heer ing Frans (A.L.F.M.) Crijns heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk bij Woningstichting Maasvallei Maastricht.

De Raad van Commissarissen
De RvC heeft tot taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de bestuurder, op de algemene gang van zaken binnen Maasvallei en het adviseren van de bestuurder. De raad van commissareissen bestaat uit Dhr. P. Penders RC, Dhr. Ir. J.L.H. Nelissen,
Mevr. Mr. S.M.H. van der Laak MMO (voorzitter), Dhr. P. Stallenberg. Ten behoefte van vervanging van het 5e RvC lid loopt op dit moment een sollicitatieprocedure